ตอบปัญหา วิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ประจำปี 2565

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปวดหัว ประกอบไปด้วย
นางสาวปรียาภัทร กังสมุทร FSN/3
นางสาวอรวี เมฆไหว FSN/3
นางสาววริศรา จรินทร์ทอง FSN/3
นางสาวอทิตยา พรหมสิทธิ์ FSN/3
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ตอ.ตอ.ญอ.ฟอ. ประกอบไปด้วย
น.ส.กุลธิดา จินตนพงษ์ FSN/4
น.ส.ชนม์วจี เวณัธม์ FSN/4
น.ส.ณัฐกานต์ เที่ยงธรรม FSM/4
น.ส.ชลิตา นูระสินธุ์ FSM/4
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Limitless ประกอบไปด้วย
นางสาวณภัทร เปรียบจันทึก FSM/3
นางสาวภันทิลา นวมบางขวัญ FSM/3
นางสาวปัญญาพร สังข์สินธ์ FSM/3
นางสาวศิรประภา สอนสุด FSM/3

ประกาศ มจพ. เรื่อง นักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 43)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่ามีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 5 คน และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เรียบร้อยแล้ว
.
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565