กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร

วันที่ 6 มีนาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ ดร.โกศล น่วมบาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรแนวใหม่ และสามารถนำไปสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้ในอนาคตต่อไป ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ******************************************************************* ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การวิจัย (ภาคเอกชน) การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ การทดสอบ…