เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในโครงการสัมมนาวิชาชีพ “เส้นทางสู่อาชีพสายงานอาหารเเละโภชนาการเเละเเฟชั่นดีไซน์”

📌23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
🎯นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในโครงการสัมมนาวิชาชีพ “เส้นทางสู่อาชีพสายงานอาหารเเละโภชนาการเเละเเฟชั่นดีไซน์”
🚩(ภายใต้โครงการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสรรถนะและคุณลักษณะตามความต้องการของสถานประกอบการและการมีงานทำ)
🚩ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย และ อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ เป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
โดยการบรรยายในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เกิดความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 90 คน

“โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 และ”โครงการอบรมรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ การจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal”

📌24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
🎯นำโดย ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ
🚩“โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 และ”โครงการอบรมรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ การจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal”
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 2 ท่านคือ คุณธีราพร เครืออรุณรัตน์ นักวิชาการฝ่ายวิชาการ และดร.ดารัตน์ เดชอำไพ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
มาร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมในโครงการ ซึ่งกิจกรรมทั้งสองโครงการจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในยุคโควิด 19
ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน

เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ณ หอประชุมราชองครักษ์ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

📌24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
🎯นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ
🚩ได้เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ณ หอประชุมราชองครักษ์ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
📌โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และผู้อำนวยการสถาบันศึกษาในเขตปราจีนบุรีและนครนายกเข้าร่วมรับฟัง
🎯โดยการชี้แจงครั้งนี้ทำให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปีการศึกษา 2565
🚩ตลอดจนแนวทางการดำเนินความร่วมมือของโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจะทำให้เกิดการกระบวนการพัฒนาทั้งนักเรียนและครูในสถาบันศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อไปในอนาคต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 40 คน

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักหอสมุดกลาง
เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร
ภายใต้โครงการผู้บริหารสัญจร เพื่อสำรวจความต้องการของผู้บริหารคณะต่าง ๆ ที่มีต่อสำนักหอสมุดกลาง ในรูปแบบ Online
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-09.30 น. ‍‍ #libkmutnb
ที่มาข่าวและรูปภาพ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นานาสาระTGIF Ep12-9 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 9 เรื่อง Excel

#นานาสาระTGIF Ep12-9 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 9 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. โครงการโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4954906787908082 2. โควตาพื้นที่ รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร ปวช https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4957708074294620 รับสมัคร ม.6 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4960980290634065 ——————————————– Ep12-9 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข…