***ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564

***ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางในการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) *** เพื่อความปลอดภัย และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการสอบสำหรับ นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1) การจัดการสอบสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ให้จัดการสอบแบบออนไลน์ ยกเว้นเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการที่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ ในห้องปฏิบัติการ และมีผลกระทบต่อการวัดผลประเมินในรายวิชานั้น ให้จัดการสอบ ณ ที่ตั้งได้ โดยต้อง ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุข อย่างน้อย 1-2 เมตร และนักศึกษาต้องได้รับ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID…

“โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเคมี จากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่การต่อยอดผลงานด้านอุตสาหกรรมอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ zoom”

🎯9 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
📌ได้เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเคมี จากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่การต่อยอดผลงานด้านอุตสาหกรรมอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ zoom”
📌ภายใต้รายวิชาเคมีอินทรีย์ซึ่งมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.45-16.00 น.
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ผู้ก่อตั้งบริษัทดีทอกซ์ประเทศไทย จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช วรากุลวิทย์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้รับประสบการณ์ด้านการนำความรู้ด้านเคมีไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ทำให้เกิดความรู้ แนวคิด และแรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเคมีให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประวัติได้ต่อไปในอนาคต

📒Grand Opening AI space! คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดพื้นที่บริเวณชั้น 1 หน้าลิฟท์🖍

📒Grand Opening AI space! คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดพื้นที่บริเวณชั้น 1 หน้าลิฟท์🖍สำหรับให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้พื้นที่พักผ่อน หรือยกแล็ปท็อปมานั่งทำงานแบบสบายๆ มี WIFI และช่องต่อสาย LAN ในบรรยากาศแบบชิวๆ #ก้าวสู่ปีที่ 20 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.🌈✨

งานทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

🎯วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📍ได้จัดงานทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสคณะครบรอบการก่อตั้ง 19 ปี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
📌ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
จัดตามมาตรการป้องกัน COVID 19

ONCE Thailand จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลองคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2

🎯13 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📌ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน ONCE Thailand จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลองคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะ
📌และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าใจในรูปแบบการเรียนแต่ละหลักสูตร บรรยากาศภายในคณะ
📍การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนทุนการศึกษาที่จะได้รับเมื่อเข้ามาศึกษาต่อที่คณะ
📍โดยมีน้องๆนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

บริการวิชาการร่วมกับกรมพัฒนาฝืมือแรงงานปราจีนบุรี ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกัญชา

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข ได้ออกบริการวิชาการร่วมกับกรมพัฒนาฝืมือแรงงานปราจีนบุรี ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกัญชา ให้กับเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรกรอินทรีย์เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภายในการอบรมได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ การเตรียม การสกัด และการแปรรูปใบกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ชนิดได้แก่ ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคผสมสารสกัดจากใบกัญชา และกัมมีเยลลี่ผสมใบกัญชา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรที่เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ของหน่วยงานราชการ