งาน “STEM Education & Innovation” ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

🎯24 มกราคม 2565 ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานโครงการนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในงาน “STEM Education & Innovation” ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแสดงผลงานการต่อยอดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนให้สอดคลัองกับสถานการณ์และการแปลงแปลงของนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน🎉🎉

รายงานผลการวิจัยและสรุปปิดโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative and Technology Assistance program : ITAP)

🎯เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09:00-10.30 น.
นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ.ดร. รัชนี เจริญ (หัวหน้าโครงการ) และ ผศ.ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัตร (ผู้ร่วมโครงการ)
รายงานผลการวิจัยและสรุปปิดโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative and Technology Assistance program : ITAP) เรื่อง”การศึกษาการใช้สารทดแทนความหวานและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มโปรตีนสูงเสริมฟักทอง”
ซึ่งเป็นโปรแรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ (สวทช. มจพ. มก.) และผู้ประกอบการ จากบริษัทมา-จัสมิน จำกัด (โดยคุณกมลวัลย์ ขจรกุลวณิชย์) และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) โดยจัดในรูปแบบออนไลน์