โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้าง VDO สำหรับคอร์สอนไลน์เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้าง VDO สำหรับคอร์สอนไลน์เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดโครงการการอบรมครั้งนี้ 09.00–12.00 น. บรรยาย เรื่อง “การสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง และ ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ 13.00–13.30 น. บรรยาย เรื่อง “การออกแบบสื่อ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ดารัตน์ เดชอำไพ 13.30 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการและจัดทำ VDO สำหรับคอร์สออนไลน์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน…

โครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร”

🎯เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร”
📍เปิดการอบรมโดย ผศ.ดร. ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” โดยวิทยากร นายพศิน อินทรวงค์
เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการนำเสนอการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้บุคลากรได้รับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ

🌱🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาทิตยา พรหมสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

🌱🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาทิตยา พรหมสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา #วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) #คณะอุตสาหกรรมเกษตร
✨ที่ได้รับคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการ SP – KMUTNB Cultural Exchange Party ในรูปแบบ Online จัดโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ มจพ. ร่วมกับวิทยาลัย Singapore Polytechnic (SP) สาธารณรัฐสิงคโปร🇸🇬
☁️ในวันที่ 1 และ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย📚