คณะอุตสาหกรรมเกษตร 🎉🎉ขอแสดงความยินดี 🎉🎉 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 🎉🎉ขอแสดงความยินดี 🎉🎉
กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ
กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภา
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”