ทุน “The Junior Research Fellowship Program 2021” จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ได้รับทุน “The Junior Research Fellowship Program 2021” จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ไปทำวิจัยระยะสั้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน (2 พ.ย. 2564 – 3 ม.ค.2565)
ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเปลือกกาแฟในการพัฒนาเครื่องดื่ม” กับทีมวิจัยของ Professor Sylvie Avallone
ณ สถาบันวิจัย CIRAD: Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement เมือง Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นานาสาระTGIF Ep11-28 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 22 เรื่อง Dyes : สีธรรมชาติ Terpenoids or Isoterpenoids

โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดการปิด-เปิดหอพักและการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ลงชื่อยืนยันการเข้าพักภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่าน Google From Link: >> https://forms.gle/fnq9e2qEvDjP5xZK7 หรือ SCAN QR CODE ชำระค่าธรรมเนียมหอพักเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2–4 ที่ไม่มีค่าประกันทรัพย์เสียหาย ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 ธันวาคม 2564 โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ( ให้นำใบเสร็จที่ได้จากธนาคารมายื่นในวันที่เข้าหอพัก ภาคการศึกษา 2/2564 ) 2. Ep3. คุยกันสบายๆ ใน…