🎉🎉รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ได้ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน) 2 ทุน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

📍Link รายชื่อนักศึกษา
————————————————————-
มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ งานกิจการนักศึกษา