IPD_review ตอน Special project for you ทบทวนวิธีการวิเคราะห์คุณภาพ

สำหรับนักศึกษาที่ต้องทำ Special project EP 10 วันนี้มาแนะนำวิธีการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ซึ่งกำลังได้รับความนิยมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อทบทวนความรู้ให้แก่เด็กๆนะคะ
นับถอยหลังรอวันเจอกันที่คณะ
แอดอุ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564
🔰คณะอุตสาหกรรมเกษตร ก็มีด้วยนะ 🔰
อ่านระเบียบการได้ที่ 👉https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/761
ช่องทางการสมัคร👉https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-26 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 20 เรื่อง Sweeteners

#นานาสาระTGIF Ep11-26 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 20 เรื่อง Sweeteners โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. สัมมนา ฮาเฮ ในวันที่18-19 ตุลาคม 2564 ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4597254800339951 2. มจพ. ขยายระยะเวลาถอนวิชาเรียน เป็นกรณีพิเศษ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4602724926459605 3. ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน กรอกข้อมูลแบบสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4603151299750301 4. เรียน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูแนะแนว ผู้ใช้บัณฑิต และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร…