โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 📌เรื่อง “เทคนิคการสร้างภาพโปสเตอร์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Power Point และการตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้สำหรับสื่อสังคมออนไลน์”

🎯เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
📌เรื่อง “เทคนิคการสร้างภาพโปสเตอร์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Power Point และการตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้สำหรับสื่อสังคมออนไลน์”
📌เพื่อให้บุคลากรสร้างโปสเตอร์และวีดีโอนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆ ของคณะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ บอกกล่าว เผยแพร่ ให้ผู้ดูมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตาม สร้างภาพพจน์ขององค์กร ให้เป็นที่ยอมรับ เกิดความน่า เชื่อถือ
📌ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

#นานาสาระTGIF Ep11-25 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 19 เรื่อง Flavors

#นานาสาระTGIF Ep11-25 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 19 เรื่อง Flavors โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ทุนการศึกษา สำหรับผู้ที่สูญเสียผู้ปกครองจากเชื้อไวรัส Covid-19 โดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสามารถดาวโหลดเอกสาร https://drive.google.com/…/1AlmAWqcwRL6oBvMU5pY…/view… ส่งมาที่ กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร 02-5552000 ต่อ 1150 2. โควตาสะเต็มศึกษา รับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า…