#วิจัยสรรสร้าง #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

ขอเสนองานวิจัยที่น่าสนใจสำหรับการใช้ประโยชน์จากเชื้อ Rhodopseudomonas palustris TN1 ในการสร้างก๊าซไฮโดรเจน ชื่อผลงาน Optimization and performance of covered-light structures for hydrogen production by Rhodopseudomonas palustris TN1ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นผลงานของ ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ซึ่งสามารถอ่านเรื่องเต็มได้ที่ https://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/journal-detail.php?id=9654&fbclid=IwAR05AXmDe1GG1CNT7EMweZtzm28Ewq6LJVAwAl1XwLptzSfVo4V-Wm6xyns

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (5,000.00 บาท)

📌คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (5,000.00 บาท) ไปแล้วนั้น
🚩ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน ตรวจสอบจำนวนเงินว่าได้รับถูกต้อง
————————————————————-
มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ งานกิจการนักศึกษา
ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ งานคอมพิวเตอร์