เนื่องด้วยศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 กำหนดรอบการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (AZ) รอบสุดท้าย โดยกำหนดฉีดในเดือนตุลาคม 2564 (ยังไม่ระบุวันที่)

📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣
เนื่องด้วยศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
กำหนดรอบการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (AZ) รอบสุดท้าย
โดยกำหนดฉีดในเดือนตุลาคม 2564 (ยังไม่ระบุวันที่)
📌📌 สำหรับนักศึกษา มจพ. ที่ลงทะเบียน
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
และได้ยืนยันการจองวัคซีนไว้ ถ้าสะดวกเข้ารับวัคซีน
เข็มที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2564 ขอให้นักศึกษาเข้ามา
กดปุ่ม “สะดวกรับวัคซีนเดือนตุลาคม” ได้ที่
ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
(ทั้งนี้เพื่อให้การฉีดวัคซีนได้ครบตามจำนวนการจัดสรรวัคซีนให้กับมหาวิทยาลัย และรักษาสิทธิ์ให้นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนไว้ “งดการเลื่อนและยกเลิกการเข้ารับการฉีดวัคซีน” ถ้านักศึกษาไม่เข้ารับตามกำหนดถือว่านักศึกษา “สละสิทธิ์” การเข้ารับวัคซีนกับมหาวิทยาลัย)#มจพ #KMUTNB