😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-22 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 16 เรื่อง Cosmetics: antioxidant

#นานาสาระTGIF Ep11-22 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 16 เรื่อง Cosmetics: antioxidant . โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ร้านค้าเปิดกระป๋องเปิดรับ pre-order เสื้อยืด Agro industry สุดชิคแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4509147765817322 2. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (5,000.00 บาท) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4515387631860002 3. เรียน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูแนะแนว ผู้ใช้บัณฑิต…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 27)

ด้วยมีนักศึกษาในสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ. ปราจีนบุรี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

📌30 กันยายน 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ
📌ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมีแขกรับเชิญพิเศษคือ
📌คุณฉัตรชัย วงศ์มานะโรจน์ศรี (พี่กัส) ประธานกรรมการบริษัท ภูตะวัน รุ่นพี่หลักสูตนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) รุ่น AI02/APD01…
📌บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง พร้อมกับได้รับสาระความรูู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมุมมองการทำธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกรอกใบสมัครเพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 5,000 บาท

บัณฑิตวิทยาลัย
เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกรอกใบสมัครเพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 5,000 บาท
กรอกใบสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 15 ตุลาคม 2564
การพิจารณาเงื่อนไขขอรับสิทธิ์
เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
Linkใบสมัคร : https://forms.gle/rs9fFWekUQjSf5Xy8