😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-14 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 8 เรื่อง Drugs: Antibiotic

โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 10 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4341502725915161 2. ประกาศ เรื่องการลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ลิงก์คู่มือ DSL สำหรับผู้กู้ยืมเงิน https://www.studentloan.or.th/…/manual%20for%20student… ลิงก์ระบบ DSL https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login ลิงก์ Klogic http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp ลิงก์ ดาวโหลดเอกสาร และตัวอย่างเอกสาร https://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16.html 3. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนเรียนดี) โดยนักศึกษาที่ได้รับทุน ต้องดำเนินการเข้าลิงค์และโหลดไฟล์เอกสารใบสำคัญรับเงินด้วยวิธีจ่ายผ่านบัญชี และแบบไฟล์ส่งกลับมายังระบบเพื่อใช้ในการโอนเงินให้นักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม…

ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ค่าบำรุงการศึกษาแบบออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองคลัง โทร 02-587-4344 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.)
ผ่านเว็บไซต์ rco.kmutnb.ac.th เฉพาะนักศึกษาระดับ ปวช.และปริญญาตรีที่ชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้นค่ะ

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ รอบปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์

🎯งานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
🚩ได้จัด “โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ รอบปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์” ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting
📣โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา นำทีมโดยประธาน ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร และกรรมการ ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ และ ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด
💥ซึ่งมีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคคลากรภายในคณะ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
🎊โดยการจัดโครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด😊😊

5 สิงหาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย อ.มีชัย ลัดดี ผู้รับผิดชอบโครงการ และ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัย

ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา” ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กระทรวง อว. งบประมาณปีการศึกษา 2564
โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างนักนวัตกรรมด้านอาหาร กิจกรรมการบรรจุแค๊ปซูลมะระขี้นก กิจกรรมการทำเยลลี่มะระขี้นก กิจกรรมการทำ content marketing และการทำอินโฟกราฟฟิก จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ ดร.โกศล น่วมบาง
️ให้กับโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพรชัย แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูพีรธัท ยิ่งเจริญ ครูผู้ประสานโครงการและคุณครูจากโรงเรียนนนทรีวิทยาคมให้การต้อนรับ ผ่านระบบเครือข่านออนไลน์ zoom ซึ่งจะมีการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการต่อไป