😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-12 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 6 เรื่อง Drugs:

#นานาสาระTGIF Ep11-12 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 6 เรื่อง Drugs: โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา(ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่นี่ https://forms.gle/t7BTWVLB3zhuU9Nv7 2. Proud to be AI@Kmutnb: วันนี้ขอนำเสนอศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 9 พี่ณัฐพล ต่างสี ปัจจุบันทำงานที่บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4300935613305206 3. อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเบื้องต้น https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4302836829781751 4. นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่…

😊😊ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

😊😊ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
โดยวิทยากร ครูบิ๊ก จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
ที่มาให้ความรู้กับนักศึกษา

🚩นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 สอบโครงร่างปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ที่ปฏิบัติงานสหิกจศึกษา ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย นักศึกษา 6 คน คือ นายณัฐนนท์ จันดาหาร, น.ส. ทรีลริษา งามวงษ์, น.ส. ปัณณพร แผ้วพิษากุล, น.ส. พิชญา ศรีประจันต์, น.ส. ธนภรณ์ ไชยเวทย์ และน.ส. นิธิพร จันทสร อาจารย์นิเทศ 6 คน คือ ผศ. ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา, ดร. กนกจันทร์ สานพภา, ดร. เปรมศักดิ์ พวงพลอย, ดร. โกศล น่วมบาง, ดร. ดารัตน์ เดชอำไพ และอาจารย์มีชัย ลัดดี…

อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เชิงปฏิบัติการ

😀อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเบื้องต้น
และการแปรรูปฟ้าทะลายโจรและมะระขี้นกแห้งเป็นยาแคปซูล เพื่อพัฒนา”หมู่บ้านโรงเรือนพืชอินทรีย์”
🚩เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “หมู่บ้านโรงเรือนพืชอินทรีย์” ตามการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)
โดยอาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเบื้องต้น และการแปรรูปฟ้าทะลายโจรและมะระขี้นกแห้งเป็นยาแคปซูล ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ณ เอสเอ็มพี ฟาร์ม (SMP) ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในจังหวัดนครนายกนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปรับปรุง พัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งต้องพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain)
และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
โดยในกิจกรรมนี้ได้มีการควบคุมการจัดกิจกรรมเว้นระยะห่าง และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ของทางจังหวัดนครนายกอย่างเคร่งครัด