วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้มอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้มอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะอีกด้วย
132530635_3711080702290703_4301105389128618695_o

คณะกรรมการนโยบายและแผน (สัญจร)

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน (สัญจร) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม วิลลาวิชาลัย มจพ.ปราจีนบุรี

131894851_3706241772774596_6501738440881739249_o

วางแผนเพื่อจัดประชุมเตรียมงาน “ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมวางแผนเพื่อจัดประชุมเตรียมงาน “ว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” เป็นมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ทางคณะจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

130936550_3705864036145703_2618124532309382101_o