การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” การเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Reskill) ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และหน่วยงานเครือข่าย ITC ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

131511207_3695868793811894_23486946411146392_o

รูปภาพเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

😀ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ ดังต่อไปนี้
1.อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
2.อาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ
3.อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง
🙂และขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภา ที่ได้สำเร็จการศึกษา Ph.D.(Food Science) จาก College of Agriculture
Department of Food Science
National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan🌎

131300107_385411999409958_8020053807775599604_n