โครงการพัฒนาเครือข่ายนักนวัตกรรมรุ่นเยาว์ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายนักนวัตกรรมรุ่นเยาว์ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1” โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนดังต่อไปนี้
1.โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2.โรงเรียนอรัญประเทศ
3.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
4.โรงเรียนกบินทร์วิทยา
5.โรงเรียนสระแก้ว
6.โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
7.โรงเรียนมารีวิทยา
ณ ห้องเรียนบรรยาย ห้อง 417 ชั้น 4 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และทราบทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรใน อนาคต
2. เพื่อให้ทราบบทบาทของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการพัฒนากําลังคนด้านอุตสาหกรรมเกษตรของ ประเทศ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมเกษตรในภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง
4. เป็นประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนําคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
130841212_3690678204330953_5488706592400540917_o