สหกิจศึกษา ณ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด

#ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ นำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก และอาจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภาเดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สไลด์1