กิจกรรมอบรมครูแนะแนว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 กันยายน. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี
ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาตร์
และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
เข้าร่วมจัดบูทแนะแนวใน
กิจกรรมอบรมครูแนะแนว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
118821376_1291314637876898_8644404609685412628_n

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนัญญา พันธ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ

📢 ประกาศผลแล้วจ้า❗ 🎉 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนัญญา พันธ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในประเภทโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาประเภทนานาชาติดีเด่น ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภายใต้การควบคุมดูแลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และขอขอบคุณทีมงานสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ โดยนางสาวธนัญญา พันธ์สุวรรณ จะเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับประเทศต่อไป ร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับพี่คนเก่งของเรา 📌

119008084_594764751203381_232257809993345855_n

รูปภาพเพิ่มเติม

การรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จ. ปราจีนบุรี

วันที่ 8 กันยายน 2563 คณบดีและผู้แทนศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ร่วมเป็นประธานการรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จ. ปราจีนบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งนำไปสู่อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางด้านอาหาร และความยั่งยืนของประเทศ
⛳️ทั้งนี้ #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร (ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการฝึกอบรม การวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร แก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์) ได้รับโจทย์เกี่ยวกับการบริการวิชาการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตการเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถยื่นขอรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
⛳️นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความต้องการของเกษตรกรเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร ซึ่งคณะจะได้นำมา matching กับงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีอยู่ หรือเป็นการสร้างโจทย์วิจัยใหม่ให้กับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษต่อไป #งานวิจัยจะลงจากหิ้ง #เด็กอกคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
🎯ติดตามการให้บริการของศูนย์วิจัยอุตสากรรมเกษตรได้ที่ 👇
🎯 ติดตามข้อมูลสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน ปราจีนบุรี ได้ที่👇