ขอแสคงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ขอแสคงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งต่อระดับภาคกลางตอนบน

1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายณัฐภัทร บุญนารอ
2. ประเภทนานาชาติ โดยนางสาวธนัญญา พันธ์สุวรรณ และ นางสาวธนวรรณ บุญรัตนกรกิจ