รุ่นพี่ APD พี่เติ้ง (ศิรวิชญ์ เชื้อชมสุข) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก(หลักสูตรโทควบเอก)

รุ่นพี่ APD พี่เติ้ง (ศิรวิชญ์ เชื้อชมสุข) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก(หลักสูตรโทควบเอก) สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

งานวิจัยที่ศึกษาอยู่ตอนนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นบางด้วยกระบวนการเอ็กซทรูชัน โดยที่ไม่ใช่การทอด เลือกใช้ข้าวหักที่เป็น by product จากบริษัท ได้แก่ ข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวขาวนาปรัง ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวแดงมันปู ทั้งยังมีการเพิ่มส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว รวมทั้งมีการศึกษาการปรุงแต่งกลิ่นรส ตามความต้องการของผู้บริโภค

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์

📣📣ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1363 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครตั้งแต่ 10 มกราคม 63 ถึงวันที่ 20 เมษายน 63

คุณสมบัติ ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกหรือโท แผน ก. ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือการจัดการอุตสาหกรรม

ซึ่งผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ หรือที่สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0-3721-7312 โดยมีระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563
ในวันและเวลาราชการ